site-logo

Fresh Lesson Plan Sample In Filipino Phoenix Publishing House Internati

View Large Image Fresh Lesson Plan Sample In Filipino Phoenix Publishing House Internati

Check other template ideas below:

Fresh lesson plan sample in filipino Phoenix Publishing House Internati - 4. Hoy, baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. A. Nasisiyahan b. Natutuwa c. Nauuhaw five. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Ito ay __________. A. Nagagalit b. Nagugutom c. Natutuwa takdang aralin: gawin ang mga sumusunod: a. Manok na nangingitlog. C. Mga palakang busog sa ulan at tubig. B. Baboy na gutom na gutom d. Unggoy na nagugutom. I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba͛t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang can also wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba͛t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. 4-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong ͞masayang paligid͟ sa isang magazine-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. 4. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang ʹ nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito three. Ibon ʹ masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. 4. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-ok! E-e-e-okay! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa.

Related document for fresh lesson plan sample in filipino phoenix publishing house internati