site-logo

Excellent Lesson Plan In Filipino 5+ Example Of Detailed Lesson Plan | Nanny Res

View Large Image Excellent Lesson Plan In Filipino 5+ Example Of Detailed Lesson Plan | Nanny Res

Check other template ideas below:

Excellent lesson plan in filipino 5+ example of detailed lesson plan | nanny res - I. Layunin: a. Nauunawaan at natutukoy ang iba t ibang uri ng huni o ingay na ginagawa ng hayop. B. Nakababasa nang may additionally wastong galaw/hagod na mata mula sa kaliwa, pakanan. C. Naibibigay ang mga detalyeng sumasagot sa mga tanong. D. Naisasadula ang mahahalagang pangyayari sa kuwento. Paksang aralin: pagtukoy sa iba t ibang huni ng hayop sanggunian: bec pakikinig p. 33, landas sa wika at pagbasa p. 2-6, mg p. Four-7, b.A. 2-eight kagamitan: plaskard/larawan pinagsanib na aralin: filipino at ekawp pagpapahalaga: nasasabi ang kahalagahan ng alagang hayop. Pamamaraan: a. Panimulang gawain: a. Balik-aral: b. Pagganyak: 1. Sinu-sino sa inyo ang may additionally alagang hayop? Anu-ano ang inyong alaga sa bahay? 2. Ipakita ang larawan ng mga hayop sa paligid. Pag-usapan ang ginagawa ng mga hayop sa tao. B. Panlinang na gawain: 1. Sanayin ang mga bata sa mga sumusunod na mga gawain sa wastong pagbasa nang malakas. 2. Ipabasa nang malakas ang kuwentong masayang paligid sa isang mag-aaral bilang huwaran. 3. Ipaulit sa mga bata ang magbahagi ng kuwento na nagsasaad sa ginagawa ng bawat hayop. Four. Ipauulit sa kanila ang huni/tunog ng bawat hayop pangwakas na gawain: a. Paglalapat: gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. 1. Aso- nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao 2. Tandang nanggigising ng tao dahil umaga na, nais niyang ipaalam ito three. Ibon masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta habang nagpapalipat-lipat sa sanga ng mga puno. Four. Palaka- masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan pagtataya: ipares ang mga huni ng pangkat 1 sa pinagmulan ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. I ______1. Unga! Unga! ______2. Me-e-e-! Me-e-e-! ______3. E-e-e-okay! E-e-e-ok! ______4. Ngiyaw! Ngiyaw! ______5. Tsip! Tsip! Ii a. Baboy b. Aso c. Baka d. Sisiw e. Pusa. 4. B. Alamin ang dahilan ng pag-iingay b. Natutuwa takdang aralin: gawin ang mga sumusunod: a. A. E-e-e-e-ok! E-e-e-e-ok! Ang sabi ng baboy. Nagugutom c. Kalabaw na unga ng unga pagtataya: panuto: piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng panaklong. Iv. Baka bakit ba moo ng moo? Ako ay ________. Manok na pumuputak e. Hoy. Kumuha ng kahoy at papaluin ito three. C. Baboy d. Landas sa wika at pagbasa p. Nauuhaw 5. Ibong umaawit d. A. Ii. C. Eight-11 b. Baka b. C. Mg p. A. Inaantok b.A. Pagtukoy sa dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop. Nagagalit b. 33. Panimulang gawain: 1. Ano ang dapat mong gawin? A. Asong tumataghoy b. Manok na nangingitlog. Bubugawin ang tandang b. Nine-12. Nakapagsasalita ng maliwanag. Iii. Natutukoy ang dinaramdam o mensaheng ibig ipaalam ng mga hayop sa tao. . Ito ay. Tuwing umaga. Hiii! Hiii! Ang huni ng kabayo. Ibon 2. Ano ang gagawin mo? A. Naririnig mo ang tilaok ng alaga mong tandang. Natutuwa c. Nagugutom c. Kambing e. Layunin: a. Baboy na gutom na gutom d. V. Pangwakas na gawain 1. Natutukoy ang iba t ibang huni o ingay na ginagawa ng hayop. Unggoy na nagugutom. Balik-aral ipabiigay ang iba t ibang huni o tunog ng mga hayop. Paksang aralin. Nine-13 kagamitan: larawan at plaskard pamamaraan a. Ibigay ang naramdaman ng mga sumusunod na hayop sa huni/tunog na ipinarinig nila. Mga palakang busog sa ulan at tubig. Nasisiyahan b. Technology at ekawp i.

Related document for excellent lesson plan in filipino 5+ example of detailed lesson plan | nanny res