site-logo

Best High School Lesson Plan In Filipino Daily Lesson Log Format - English & Filipino Language ~ Filesis

View Large Image Best High School Lesson Plan In Filipino Daily Lesson Log Format - English & Filipino Language ~ Filesis

Check other template ideas below:

Best high school lesson plan in filipino DAILY LESSON LOG FORMAT - ENGLISH & FILIPINO LANGUAGE ~ FILESis - The myth of the sheep and the pig material: a. Flashcards b. Illustration board and chalk c. A delusion written in bond paper system: trainer’s interest a. Pre-sports 1. Prayer (led with the aid of a pupil) 2. Greeting 3. Checking of attendance b. Motivation: earlier than we start allow’s have an activity through organization. The first row will be group one, the 2nd row may be institution , and the third row could be group 3. I have right here pix and riddles. Each organization will pick out one riddle and examine it aloud then afterwards solution it. C. Presentation: i've right here a myth. Allow’s study in a popcorn analyzing, however earlier than that i will examine first, then afterwards i will study the title then the primary row will examine the first paragraph and the 2nd row will examine the 2nd paragraph and the 3rd row will study the ultimate paragraph. Studying the fable… (the sheep and the pig) d. Discussion magnificence, what did you discovered from these phrases. (Returned to motivation) the teacher permit the scholar read the words. Ma’am some letters in the phrase constitute unmarried sound. College students’ hobby. I. Layunin ng pagkatuto a. Natutukoy ang ibat ibang pokus ng pandiwa b. Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus c. Nakikilahok nang buong sigla at husay sa mga talakayan at pangkatang gawain ii. Paksa ng pagkatuto paggamit ng mga panlapi sa pagbuo ng mga pandiwa sa iba’t ibang pokus lunsaran: matalinong paghatol ni haring solomon sanggunian: landas sa wika 6, pah 114-119, alab sa wikang filipino 6 kagamitan: powerpoint, cd, cd player, display playing cards pagpapahalaga: matalino at makatarungang pagpapasya iii. Pamamaraan ng pagkatuto a. Panimulang gawain 1. Pamukaw – sigla pagsasagawa ng piping-palabas pagtatalakayan sa napanood na pagsasakilos. 2. Dril pagbuo ng pandiwa sa iba’t ibang aspekto sa paraang gramakrostik three. Balik-aral suriin ang pangungusap. Ipakita ang a kung ang pandiwang may salungguhit ay kagamitan, b kung tagatanggap at c kung direksyon. 1. Binigyan ng ama ang anak ng pamana. 2. Tinungo ng alibughang anak ang malayong bayan. 3. Ipinambayad niya ang nakuhang pera sa kanyang kapritso. 4. Babalikan na niya ang iniwang tahanan. 5. Hinandugan niya ang anak ng maringal na piging. B. Panlinang na gawain 1. Pag-uusap tungkol sa larawan ng parabulang ”matalinong paghatol ni haring solomon.?? 2. Pagtalakay na muli sa salitang ”paghatol” paghatol 3. Pagtukoy at pagbasa nang pabigkas sa bahagi ng kwentong nagpapahiwatig ng: a. Dahilan ng pagpunta ng dalawang ina kay haring solomon b. Naging reaksyon ng hari sa pinagtalunan ng dalawa c. Pagtutol ng unang babae sa naging desisyon ng hari four. Paglalahad pa ng ilang mga pangungusap na hinango mula sa kwento a. Dumulog ang babae kay haring solomon tungkol sa pag-aagawan nila sa sanggol. B. Nakinig si haring solomon sa problema ng dalawang babae. B. Pasalita . 7. Ginagamitan ng iba’t ibang panlapi ang mga ito. Pagkakapit a. Pagsusuri sa mga pandiwang ginamit sa pangungusap at pagkilala sa pokus nito sa pamamagitan ng graphic organizer. 6. Five. Ito ay ang aktor/tagaganap. May additionally iba pang uri ang pokus ng pandiwa. Ikinatuwa ng buong israel ang matalinong pagpapasya ng hari. Sanhi/kosatib. Layon. Pinagdausan ng paghatol ng hari ang palasyo. B. Ikinagulat ng babae ang pagkakapalit ng kanyang anak. Pinaglingkuran ni haring solomon ang israel bilang pinuno.A. A. Ganapan. Paglalahat ang pokus ng pandiwa ay tumutukoy sa ugnayan o relasyon ng pandiwa at ng paksa ng pangungusap.

Related document for best high school lesson plan in filipino daily lesson log format - english & filipino language ~ filesis